Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door de Société Tourisme Hospitalet, een Société en Nom Collectif met een kapitaal van 410.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de route de Narbonne Plage 11100 Narbonne, ingeschreven in het handelsregister van Narbonne onder SIREN-nummer 382 441 897, hierna "STH" genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de Société Tourisme Hospitalet, hierna "de Klant" genoemd.

Doel van het contract

Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is het vastleggen van de contractuele bepalingen tussen Société Tourisme Hospitalet en de Klant en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de commerciële site boutique.gerard-bertrand.com, voor de consument. De aankoop van een goed, product of dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze verkoopsvoorwaarden.

Juridische informatie

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Verbruiken met mate. 

Verordening nr. 59-107 van 7 januari 1959 en wet nr. 74-631 van 5 juli 1974 verbieden de verkoop en levering van alcoholische dranken aan minderjarigen en personen van gelijke leeftijd. Door het invullen van uw bestelformulier erkent u dan ook dat u de rechtsbevoegdheid heeft om dit contract aan te gaan.

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 is de site www.boutique.gerard-bertrand.com verklaard aan de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Burgerlijke Vrijheden. In toepassing van de Franse wet op de gegevensbescherming is de informatie die van u wordt gevraagd essentieel voor de verwerking van uw bestelling en is deze bestemd voor de diensten van STH en SPH Gérard Bertrand.

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen en te corrigeren. Via ons kunt u voorstellen ontvangen van andere bedrijven. Indien u dit niet wenst, kunt u ons gewoon schrijven met vermelding van uw naam, voornaam, adres en eventueel klantnummer.

De uitoefening van dit recht moet gebeuren met :
- Per post naar :


IT-afdeling SOCIETE TOURISME HOSPITALET
Château l'Hospitalet - route de Narbonne Plage
11100 NARBONNE - Frankrijk

- Per e-mail naar dpd@gerard-bertrand.com met bewijs van uw identiteit.

Verantwoordelijk voor de verwerking: de heer Gérard Bertrand


STH verzamelt persoonsgegevens van de Koper en, indien van toepassing, van de ontvanger van de Bestelling. De doeleinden, de ontvangers, de bewaartermijnen en de voorwaarden waaronder STH persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, worden uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden van de site en het privacybeleid van de site, waarin alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van de betrokken personen in verband met deze verwerking zijn opgenomen. 
 

Kenmerken van de te koop aangeboden artikelen

De aangeboden artikelen zijn die welke voorkomen in de catalogus die op de site boutique.gerard-bertrand.com is gepubliceerd. Deze artikelen worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Elk artikel gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door boutique-gerard-bertrand.com. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst met het aangeboden artikel garanderen.

 

Geografisch gebied

De online verkoop van de op de site gepresenteerde artikelen is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in Europees Frankrijk, Ierland, Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Spanje, Italië, Portugal, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Estland, Litouwen, Letland en Monaco.


Tarieven

De prijzen in de catalogus zijn inclusief BTW in euro's, rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling; elke wijziging van het tarief kan worden doorberekend in de prijs van de artikelen. STH behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, de enige is die voor de Klant van toepassing is. De aangegeven prijzen zijn exclusief de kosten voor het verwerken van de bestelling. De prijzen zijn alleen geldig voor grootstedelijk Frankrijk.

Verzendkosten, douanebelastingen en formaliteiten zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

 

Bestellingen

De klant plaatst een bestelling op de website https://www.gerard-bertrand.com . Om een of meer artikelen te kopen, moet hij het volgende bestelproces volgen:
- Keuze van de artikelen en toevoeging aan het winkelmandje
- Validatie van de inhoud van het winkelmandje
- Identificatie op de internetsite en registratie op het identificatieformulier waarop hij alle gevraagde
gegevens zal vermelden - Keuze van de betalingswijze en aanvaarding van de GCS
- Validatie van de betaling

De klant zal een e-mail ter bevestiging van de bestelling ontvangen.

De klant kan op elk moment tijdens het bestelproces de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan inzien en eventuele fouten corrigeren, alvorens deze te bevestigen om zijn aanvaarding uit te drukken.

STH behoudt zich het eigendom van de artikelen voor totdat de bestelling volledig is betaald, d.w.z. wanneer de prijs van de bestelling door de Société Tourisme Hospitalet is ontvangen.

STH behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling of een Klant die niet in staat is een contract te sluiten. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijvingen van de te koop aangeboden artikelen.

STH verbindt zich ertoe de op de website ontvangen bestellingen alleen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.


Betalingsvoorwaarden

De betaling van de aankopen wordt uitgevoerd via een van de volgende middelen, naar het gemak van de Klant:
- Door middel van credit cardBestelcontrole Met het oog op de toename van de fraude die wordt geregistreerd in het kader van de online handel en om de betalingen te beveiligen, zal de SOCIETE TOURISME HOSPITALET voor elke bestelling die door een klant op de site boutique.gerard-bertrand.com wordt geplaatst, de elementen van de bestelling vóór de levering controleren.

In het kader van deze controle behoudt het SOCIETE TOURISME HOSPITALET zich het recht voor om, rekening houdend met de bestemming, het bedrag, de zeldzaamheid of het type van de bestelde producten, van de klant een identiteitsbewijs en een bewijs van adres of een Kbis-uittreksel voor rechtspersonen te eisen.

In geval van uitdrukkelijke of stilzwijgende weigering van de klant om het gevraagde bewijs te leveren of in geval van een niet-conform bewijs, zal de SOCIETE TOURISME HOSPITALET de transactie annuleren en het bedrag onmiddellijk terugstorten op de bankrekening van de klant. Stilzwijgende weigering is het uitblijven van een reactie van de klant gedurende een periode van 15 dagen na het verzoek om bewijs.


Verzending en levertijden

Elke bestelling die per expresse wordt geplaatst en betaald op de STH-site vóór 12 uur 's middags van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van weekends en feestdagen) wordt dezelfde dag nog klaargemaakt en verzonden, onder voorbehoud van validatie van de betaling.

Voorbeeld: Een spoedbestelling die op vrijdag voor 12.00 uur wordt geplaatst, wordt op vrijdag klaargemaakt en op maandag geleverd. Een spoedbestelling die op vrijdag na 12.00 uur wordt geplaatst, wordt op maandag klaargemaakt en op dinsdag geleverd. Een bestelling die op maandag na 12.00 uur 's middags wordt geplaatst, wordt op dinsdag klaargemaakt en op woensdag verzonden.


STH verbindt zich ertoe de door de Klant geplaatste bestellingen binnen de overeengekomen leveringstermijnen te leveren. Indien de genoemde artikelen niet binnen 7 dagen na de bij de bestelling voorziene leveringsdatum zijn geleverd en indien deze vertraging niet te wijten is aan een geval van overmacht, kan de Klant overgaan tot de afwikkeling van de verkoop door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het volgende adres SOCIETE TOURISME HOSPITALET Château l'Hospitalet - route de Narbonne Plage
11100 NARBONNE - Frankrijk. De door de klant betaalde bedragen worden dan volledig terugbetaald.

De leveringstermijn voor Franse klanten is als volgt: 2 tot 5

werkdagen De klant heeft een termijn van 30 werkdagen vanaf de datum van verzending van de bestelling om de niet-ontvangst te melden en om een oplossing te vragen voor de verkoop en de terugbetaling van de artikelen. Na deze periode wordt de verkoop niet meer geaccepteerd.
De klant is verplicht om de goede staat van de geleverde artikelen te controleren. Elke gevonden afwijking (ontbrekend voorwerp, beschadigde verpakking, gebroken voorwerp...) moet binnen de 3 dagen na ontvangst aan STH worden gemeld.

Omstandigheden buiten onze controle
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade, fouten of het niet afleveren van een zending zodra is vastgesteld dat er sprake is van omstandigheden buiten onze controle. Omstandigheden buiten onze controle" omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:
- Toevallige gebeurtenissen of overmacht, inclusief maar niet beperkt tot: aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, oorlogen, weg-, trein- en vliegtuigongevallen, embargo's...
- alle gebreken of bijzonderheden die verband houden met de aard van de zending, zelfs indien deze ons bekend was op het ogenblik van onze aanvaarding,
- elke handeling, elk verzuim of elke nalatigheid van een derde, bijvoorbeeld: de ontvanger, elke belanghebbende derde, elke douane- of andere administratieve medewerker, de postdiensten, elke vervoerder of andere derde aan wie de zending door onze vervoersdienstverlener wordt toevertrouwd, om sectoren te bedienen die niet rechtstreeks door hemzelf worden bediend, zelfs indien de afzender niet om het gebruik van een derde heeft gevraagd of daarvan niet op de hoogte is gesteld.

Gevolgschade

SOCIETE TOURISME HOSPITALET zal enkel verantwoordelijk zijn voor de terugbetaling van de leveringsdienst onder de hierboven vermelde voorbehouden (Late Levering) en zal in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die de klant zou kunnen inroepen. Onder deze indirecte schade en verliezen wordt in het bijzonder verstaan elk verlies van inkomsten, winst, rente of markten en elk verlies dat verband houdt met de onmogelijkheid om de gehele of een deel van de zending te gebruiken.

Breuk tijdens verzending

Als een pakket beschadigd bij de ontvanger aankomt (breuk van de fles(sen)), moet de ontvanger het pakket weigeren. De vervoerder zal STH informeren. Na ontvangst van deze informatie verbindt STH zich ertoe om onmiddellijk een identiek pakket opnieuw te verzenden naar de ontvanger. In geen geval mag de klant de terugbetaling van het product en de leveringskosten eisen.


Terugtrekkingsperiode: omwisseling of teruggave

Klanten, niet-professionele personen, genieten van een herroepingstermijn van veertien dagen vanaf de levering van hun bestelling om het product terug te sturen naar STH voor omruiling of terugbetaling zonder boete en zonder retourkosten.
De retourkosten worden door STH aangeboden. De Klant wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen na de datum waarop hij zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, volledig vergoed.

Voorwaarden voor omruiling en terugzending voor terugbetaling
Geretourneerde artikelen moeten intact, ongeopend en in perfecte staat zijn. Ze moeten worden geretourneerd in een conditie die hun re-marketing toestaat.

De klant moet ze terugsturen via Colissimo.

Indien de Klant de artikelen op een andere wijze retourneert, en dus kosten voor het terugsturen maakt, kan hij geen aanspraak maken op enige terugbetaling of omruiling van STH.

De klant moet het bewijs bewaren dat het pakket is gedeponeerd bij de dienstverlener die verantwoordelijk is voor de retourzending. Bij gebrek aan dit bewijs kan er geen omruiling of terugbetaling gebeuren in geval van verlies van het pakket.


Verantwoordelijkheid

STH kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering van het contract, in geval van voorraadschaarste of onbeschikbaarheid van het product, in geval van overmacht en in het bijzonder in geval van gehele of gedeeltelijke staking, overstroming, brand of andere natuurrampen en, in het algemeen, in geval van gebeurtenissen die de goede uitvoering van de bestelling niet mogelijk maken.


Elektronische handtekening

De "OK" in verband met de authenticatie en onweerlegbaarheidsprocedure en de bescherming van alle berichten vormt een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening heeft tussen de partijen de waarde van een handgeschreven handtekening.

Bewijsmateriaal

De computergegevens, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van STH worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

Vriendschappelijke beslechting van geschillen

Bovenstaande algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden, nodigen wij u uit om een minnelijke schikking te treffen door vooraf contact op te nemen met STH. 

Afgegeven leveringsbewijs

Wij verbinden ons ertoe om kosteloos telefonisch informatie te verstrekken over de leveringspositie. U kunt een leveringsbewijs van de ontvanger van uw bestelling raadplegen en afdrukken op de website van onze transporteur: https://www.tnt.com. 

 

Verzenden en retourneren

In afwachting van de regels voor de handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk worden zendingen naar Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland opgeschort.

Frankrijk & Monaco

Aantal flessen

Mondiaal Relais (5-7 dagen)

TNT (Express 24-48u)

1

4.70€

5.50€

2-3

6.10€

7.50€

4-6

8.35€

9.50€

7-9

16€

10.50€

10-12

16€

Vanaf 10 flessen en meer is de expreslevering gratis.

13-18

24€

 

19-24

32€

 

25-30

38€

 

31-34

42€

 

>34

100€

 

 

Duitsland

Aantal flessen

DHL (Express 24-48u)

1-6

25€

6-12

40€

12-18

55€

18-24

70€

24-30

85€

>30

100€

Vanaf 375€ is de levering gratis.

 

Oostenrijk

Aantal flessen

DHL (Express 24-48u)

1-6

25€

6-12

40€

12-18

60€

18-24

80€

24-30

100€

>30

105€

Vanaf 375€ is de levering gratis.

 

België & Luxemburg

Aantal flessen

DHL (Express 24-48u)

1-6

25€

6-12

40€

12-18

55€

18-24

67€

24-30

80€

>30

90€

Vanaf 375€ is de levering gratis.

 

Spanje

Aantal flessen

DHL (Express 24-48u)

1-6

25€

6-12

40€

12-18

55€

18-24

70€

24-30

80€

>30

50€

Vanaf 375€ is de levering gratis.

 

Italië

Aantal flessen

DHL (Express 24-48u)

1-6

25€

6-12

45€

12-18

65€

18-24

80€

24-30

95€

>30

105€

Vanaf 375€ is de levering gratis.

  

Nederland

Aantal flessen

DHL (Express 24-48u)

1-6

25€

6-12

40€

12-18

60€

18-24

80€

24-30

100€

>30

70€

Vanaf 375€ is de levering gratis.

 

Portugal

Aantal flessen

DHL (Express 24-48u)

1-6

35€

6-12

64€

12-18

93€

18-24

122€

24-30

151€

>30

180€

Vanaf 375€ is de levering gratis.

 

Europa: Tsjechië, Hongarije, Ierland, Slowakije, Slovenië, Griekenland, Letland, Litouwen en Estland.

Aantal flessen

DHL (Express 24-48u)

1-6

30€

6-12

60€

12-18

90€

18-24

120€

24-30

150€

>30

175€

Vanaf 375€ is de levering gratis.

 

Verzending en levertijden

Elke bestelling die per expresse wordt geplaatst en betaald op de STH-site vóór 12 uur 's middags van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van weekends en feestdagen) wordt dezelfde dag nog klaargemaakt en verzonden, onder voorbehoud van validatie van de betaling.

Voorbeeld: Een spoedbestelling die op vrijdag voor 12.00 uur 's middags wordt geplaatst, wordt op vrijdag klaargemaakt en op maandag geleverd. Een spoedbestelling die op vrijdag na 12.00 uur 's middags wordt geplaatst, wordt op maandag klaargemaakt en op dinsdag geleverd. Een bestelling die op maandag na 12.00 uur 's middags wordt geplaatst, wordt op dinsdag klaargemaakt en op woensdag verzonden.

STH verbindt zich ertoe de door de Klant geplaatste bestellingen binnen de overeengekomen leveringstermijnen te leveren. Indien de genoemde artikelen niet binnen 7 dagen na de bij de bestelling voorziene leveringsdatum zijn geleverd en indien deze vertraging niet te wijten is aan een geval van overmacht, kan de Klant overgaan tot de afwikkeling van de verkoop door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het volgende adres: SOCIETE TOURISME HOSPITALET Château l'Hospitalet - route de Narbonne Plage
11100 NARBONNE - Frankrijk. De door de klant betaalde bedragen worden dan volledig terugbetaald.

De levertijd als indicatie voor Franse klanten is als volgt: 2 tot 5 werkdagen.

De levertijd voor klanten buiten Frankrijk is als volgt: 4 tot 8 werkdagen.

De klant beschikt over een termijn van 30 werkdagen vanaf de datum van verzending van de bestelling om de niet-ontvangst te melden en de afwikkeling van de verkoop en de terugbetaling van de artikelen te vragen. Na deze periode wordt de verkoop niet meer geaccepteerd.
De klant is verplicht om de goede staat van de geleverde artikelen te controleren. Elke gevonden afwijking (ontbrekend voorwerp, beschadigde verpakking, gebroken voorwerp...) moet binnen de 3 dagen na ontvangst aan STH worden gemeld.

Omstandigheden buiten onze controle
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, fouten of niet-levering van een zending indien omstandigheden buiten onze controle worden vastgesteld. Omstandigheden buiten onze controle" omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:
- Toevallige gebeurtenissen of overmacht, inclusief maar niet beperkt tot: aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, oorlogen, weg-, trein- en vliegtuigongevallen, embargo's...
- alle gebreken of bijzonderheden die verband houden met de aard van de zending, zelfs indien deze ons bekend was op het ogenblik van onze aanvaarding,
- elke handeling, elk verzuim of elke nalatigheid van een derde, bijvoorbeeld: de ontvanger, elke belanghebbende derde, elke douane- of andere administratieve medewerker, de postdiensten, elke vervoerder of andere derde aan wie de zending door onze vervoersdienstverlener wordt toevertrouwd, om sectoren te bedienen die niet rechtstreeks door hemzelf worden bediend, zelfs indien de afzender niet om het gebruik van een derde heeft gevraagd of daarvan niet op de hoogte is gesteld.

Gevolgschade

SOCIETE TOURISME HOSPITALET zal enkel verantwoordelijk zijn voor de terugbetaling van de leveringsdienst onder de hierboven vermelde voorbehouden (Late Levering) en zal in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die de klant zou kunnen inroepen. Onder deze indirecte schade en verliezen wordt in het bijzonder verstaan elk verlies van inkomsten, winst, rente of markten en elk verlies dat verband houdt met de onmogelijkheid om de gehele of een deel van de zending te gebruiken.

Breuk tijdens de expeditie

Als een pakket beschadigd bij de ontvanger aankomt (breuk van de fles(sen)), moet de ontvanger het pakket weigeren. De vervoerder zal STH informeren. Na ontvangst van deze informatie verbindt STH zich ertoe om onmiddellijk een identiek pakket opnieuw te verzenden naar de ontvanger. In geen geval mag de klant de terugbetaling van het product en de leveringskosten eisen.

Terugtrekkingsperiode: omwisseling of teruggave

Klanten, niet-professionele personen, genieten van een herroepingstermijn van veertien dagen vanaf de levering van hun bestelling om het product terug te sturen naar STH voor omruiling of terugbetaling zonder boete en zonder retourkosten.
De retourkosten worden door STH aangeboden. De Klant wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen na de datum waarop hij zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, volledig vergoed.

Privacybeleid

I.Doelstellingen van ons privacybeleid

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn voor de Gérard Bertrand Groep van het grootste belang. Wij stellen het ter beschikking zodat u over duidelijke en transparante informatie beschikt over de verwerking in het kader van de diensten die op onze site worden aangeboden. Wij zorgen er te allen tijde voor dat onze technische en organisatorische maatregelen uw rechten op het gebied van gegevensbescherming respecteren.

Wij houden ons daarbij aan de geldende regelgeving en in het bijzonder aan het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (hierna "DDR" genoemd), dat op 25 mei 2018 in werking is getreden en dat de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens aanvult.

Hieronder vindt u ons beleid met betrekking tot het beheer, de verwerking en de opslag van persoonlijke gegevens die in verband met onze diensten worden verstrekt.

II - Toepassingsgebied

   1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 1, van het PGRD hebben betrekking op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon door middel van een combinatie van verschillende gegevens (identiteitselementen, locatie-elementen, religieuze opvattingen, navigatiegeschiedenis, enz.

U wordt geïdentificeerd wanneer u informatie verstrekt zoals uw voor- en achternaam. Bij het ontbreken van deze informatie kunt u worden geïdentificeerd wanneer u deze informatie verstrekt:

  • Een identificator (voorbeeld: bijnaam, IP-adres)
  • Uw contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer)
  • Een identificatienummer (voorbeeld: contactformuliernummer)

   

    1. Wat is een behandeling?

  De verwerking van persoonsgegevens is, in de zin van artikel 4, lid 2, van het PGWO, elke concrete actie of elk geheel van concrete acties die betrekking heeft op persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals :

   • De collectie
   • Opslag
   • Registratie
   • De transmissie

   Elke actie met betrekking tot uw persoonsgegevens vormt een verwerking van dergelijke gegevens.

   De voor de verwerking verantwoordelijke is, in de zin van artikel 4 van de DPMR, degene die alleen of gezamenlijk het doel van elke verwerking en de wijze van verwerking bepaalt.

     1. Hoe verzamelen we uw toestemming?

   Door u in te schrijven voor onze diensten en/of door het invullen van een contactformulier op onze site https://www.cote-des-roses.vinDoor uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord en aanvaardt u dat wij de verstrekte persoonlijke gegevens mogen verzamelen, verwerken, opslaan en/of gebruiken, in overeenstemming met de hieronder beschreven regels.

   Door ons uw toestemming te geven, behoudt u ook uw recht van toegang en communicatie, rectificatie, overdraagbaarheid, evenals het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen of te "vergeten". Deze rechten worden beschreven in het gedeelte "de rechten die u heeft" van ons privacybeleid.

   III Verwerking van uw persoonlijke gegevens

     1. Waarom moet de groep uw gegevens verzamelen?

   Het belangrijkste doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is om u een adequate, optimale, efficiënte en legale service te bieden. De gegevens die de Groep Gérard Bertrand verzamelt, zijn nodig om te kunnen voldoen aan de volgende doelstellingen:

    • Customer Relationship Management en Product Order Management :
     • Het uitvoeren van operaties met betrekking tot onze commerciële relatie, d.w.z. met betrekking tot bestellingen, transport, levering, betaling, facturatie, boekhouding, opvolging van de klantrelatie zoals het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, het beheren van klachten en de dienst na verkoop, enz.

     

     • Beheer van marketingacties en commerciële prospectie :
      • Om u aanbiedingen van de Gérard Bertrand groep aan te bieden volgens uw keuzes;
      • Personaliseer onze site en onze aanbiedingen op basis van uw genoteerde en/of gedeclareerde voorkeuren, onder andere via uw persoonlijke account en uw behoeften;
      • Om onze communicatie naar u toe te personaliseren, met name door middel van informatieve e-mails, volgens uw opgegeven voorkeuren, uw behoeften en uw keuzes;
      • Uitvoeren van commerciële uitlokkingsoperaties ;
      • Uitwerking van commerciële statistieken, analyse- en marketinginstrumenten (inclusief classificatie, score, enz.);
      • Het organiseren van wedstrijden, loterijen of enige andere promotionele actie, met uitzondering van online gokken en kansspelen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de regelgevende instantie voor online kansspelen.

      

      • Beheer van verzoeken tot uitoefening van de rechten en klachten van bezoekers van prospects en klanten :
       • Beheer van de verzoeken tot uitoefening van de hieronder genoemde rechten ;
       • Mogelijke klachten en/of geschillen beheren;
       • Beheer uw opmerkingen en klantenbeoordelingen op de website en/of webpagina's die we publiceren en hosten op sociale netwerken.

      De Gérard Bertrand Groep verbindt zich ertoe uw gegevens te verwerken met inachtneming van de hierboven vermelde doeleinden en voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.

      Volgens het principe van de minimalisering van de gegevens die door de RGPD worden verzameld en uitgevaardigd, verbindt de Groep Gérard Bertrand zich ertoe om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens adequaat, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot deze doeleinden.

        1. Welke gegevens worden door de groep verzameld?

      Wanneer u onze site bezoekt en/of uw bestellingen plaatst, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. De Gérard Bertrand Groep verzamelt verschillende soorten persoonlijke gegevens over u:

       • De gegevens die u ons rechtstreeks meedeelt, met name uw identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum) en uw contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer);
       • Gegevens met betrekking tot de opvolging van uw commerciële relatie met onze groep: bestelde producten, hoeveelheid, bedrag, frequentie, leverings- en/of facturatieadres(sen), telefoonnummer, digicode en alle andere relevante informatie over de levering (trackingnummer, verzendingsstatus, enz.), aankoopgeschiedenis, retourzendingen van producten, correspondentie en/of telefooncentrales met u en onze dienst na verkoop, klantencentrales en commentaren, persoon belast met de klantenrelaties, enz;
       • De gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van loyaliteits-, colportage- en promotieacties, voor het organiseren en verwerken van wedstrijden, loterijen en alle promotionele handelingen zoals de datum van deelname, de antwoorden op de wedstrijden, de aard van de aangeboden prijzen en de gegevens met betrekking tot uw bijdragen (voorbeeld: mededeling over de producten die erin zijn opgenomen).

       In het algemeen geldt dat wanneer u op een andere manier met de Gérard Bertrand Groep communiceert, de communicatie van uw gegevens vrijwillig is.

       De Gérard Bertrand Groep verzamelt automatisch bepaalde informatie over u wanneer u de website bezoekt, in het bijzonder informatie over uw navigatie (zie "IV - Cookies").

       De Gérard Bertrand Groep verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat deze gegevens op een eerlijke, rechtmatige en transparante manier worden verkregen en verwerkt.

         1. Wie verzamelt er persoonlijke gegevens?

       De persoonsgegevens worden verzameld door de verantwoordelijke voor de verwerking.

       Binnen de groep Gérard Bertrand is het Gérard Bertrand, Château l'Hospitalet - Route de Narbonne-Plage - 11100 Narbonne - dpd@gerard-bertrand.com

        

         1. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

       De Gérard Bertrand Groep verzamelt uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden beschreven in punt 1 van dit privacybeleid. De Gérard Bertrand Groep verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen als deze gebaseerd zijn op een van de volgende wettelijke gronden:

        • Toestemming van de betrokkene: Onder voorbehoud van uw toestemming is de Gérard Bertrand Groep gemachtigd om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken;
        • Uitvoering van de contractuele relatie met de Groep Gérard Bertrand: Uw gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een contract dat u hebt onderschreven of waarop u wenst in te schrijven.

        Op basis van deze contractuele wettelijke basis zal elke weigering om uw persoonlijke gegevens bekend te maken het sluiten en uitvoeren van het contract verhinderen;

         • Voldoen aan een wettelijke verplichting: Uw gegevens zijn nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de toepasselijke boekhoudregels voor het beheer van klantenrekeningen;
         • Legitiem belang van de regelaar : De Gérard Bertrand Groep kan uw persoonlijke gegevens verwerken om haar rechtmatige belangen te behartigen;
         • De uitvoering van een openbare dienstverleningstaak ;
         • Bescherming van de vitale belangen van de betrokkene.

          

           1. Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard?

         De Gérard Bertrand Groep verzamelt uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die verband houden met de uitvoering van haar contractuele verplichtingen. Wij bewaren deze gegevens in actieve databases, bestanden of andere soorten documenten die voldoen aan de principes en goede veiligheidspraktijken rond het bewaren van gegevens, zolang u gebruik maakt van onze diensten.

         De Gérard Bertrand Groep bewaart uw gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, voor het uitvoeren van de contractuele relatie of voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen.

         Na overschrijding van de termijn worden de gegevens gearchiveerd, gewist of geanonimiseerd, met inachtneming van de door de wettelijke autoriteiten vastgestelde bewaartermijnen.

         Hieronder vindt u een overzichtstabel van de bewaartermijnen die wij voor uw persoonlijke gegevens hanteren:

          

          

          

          

          

          

         Doel van de behandeling

         Houdbaarheid

         Referentietekst

         Contract of overeenkomst gesloten in het kader van een commerciële relatie

         5 jaar

         Artikel L.110-4 van het Franse Wetboek van Koophandel

          

         Bankdocumenten (bankafschrift, chequestrookje, enz.)

         5 jaar

         Artikel L.110-4 van het Franse Wetboek van Koophandel

         Contract dat elektronisch wordt afgesloten vanaf 120€.

         10 jaar (vanaf de levering/dienst)

         Artikel L.134-2 van het consumentenwetboek

         Commerciële correspondentie: Bestelformulier, bezorging, ontvangstformulier

         10 jaar

         Artikel L.123-22 van het Franse Wetboek van Koophandel

         Facturen van klanten en/of leveranciers

         10 jaar (vanaf het einde van het boekjaar)

         Artikel L.123-22 van het Franse Wetboek van Koophandel

         Beheer van bestellingen, leveringen, facturering en vorderingen

         10 jaar

         Artikel L.123-22 van het Franse Wetboek van Koophandel

         Beheer van het klantenbestand na een zakelijke relatie voor prospectieve doeleinden

         De klantgegevens worden bewaard voor de duur van de zakelijke relatie. Zij mogen echter voor commerciële prospectiedoeleinden worden bewaard gedurende een periode van maximaal drie jaar vanaf het einde van de commerciële relatie.

         Vereenvoudigde standaard nr. 48

         Oprichting en beheer van een prospectiedossier

         3 jaar vanaf de datum van inzameling door de verantwoordelijke voor de verwerking of vanaf het laatste contact van de prospect.

         Vereenvoudigde standaard nr. 48

         Nieuwsbrievenbeheer

         Totdat de betrokkene zich uitschrijft

         Artikel 6-5° van de gewijzigde Wet nr. 78-17

         Behoud van creditcardnummers

         Creditcardgegevens worden na betaling gewist.

         We kunnen ze echter wel tussentijds bewaren voor bewijsdoeleinden in het geval dat de transactie wordt aangevochten. Indien nodig worden de gegevens bewaard voor een periode van maximaal 13 maanden, verlengbaar tot 15 maanden om rekening te houden met het mogelijke gebruik van een uitgestelde betaalkaart.

         Beraadslaging nr. 03-034 van 19 juni 2003 tot vaststelling van een aanbeveling betreffende de opslag en het gebruik van bankkaartnummers in de sector van de verkoop op afstand.

          

         Artikel L.133-24 van het Monetair en Financieel Wetboek

          

           1. Welke rechten heeft u en hoe oefent u die uit?

         Een persoon die betrokken is bij de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens krijgt rechten:

          • Recht op informatie :

          De Gérard Bertrand Groep is verplicht u een bepaalde hoeveelheid informatie toe te sturen als u daarom vraagt (bijv. identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking, doel, etc.).

          De Gérard Bertrand Groep verbindt zich ertoe deze informatie op een duidelijke en precieze manier aan u door te geven.

           • Recht op toegang en mededeling van alle gegevens die op haar betrekking hebben :

           U kunt de Gérard Bertrand Groep vragen om toegang te krijgen tot uw gegevens en om een kopie te krijgen wanneer deze worden verwerkt.

            • Recht op correctie :

            U kunt bij de Gérard Bertrand Groep de rectificatie van uw gegevens verkrijgen wanneer deze foutief of onnauwkeurig zijn. De Gérard Bertrand Groep kan u vragen zich te identificeren wanneer het verzoek betrekking heeft op zogenaamde "gevoelige" gegevens.

             • Recht om te vergeten

             U kunt de Gérard Bertrand Groep vragen alle gegevens die zij over u heeft te verwijderen, binnen de grenzen van de gegevens die zij nodig heeft om haar contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

              • Recht van oppositie

              U kunt bezwaar maken tegen de behandeling wanneer u in een bepaalde situatie wordt geplaatst. Bewijs is vereist, afgezien van verzoeken met betrekking tot commerciële prospectie.

               • Recht op gegevensdraagbaarheid

               U kunt bij de Gérard Bertrand Groep alle gegevens die op u betrekking hebben in een machinaal leesbaar en begrijpelijk formaat opvragen of de Gérard Bertrand Groep vragen deze aan een andere organisatie door te geven.

                • Recht op beperking van de behandeling

                U kunt de Gérard Bertrand Groep vragen uw gegevens te bewaren zonder ze te gebruiken. Ze worden daarom tijdelijk bevroren in gevallen waarin u tegelijkertijd een ander recht uitoefent (bijvoorbeeld om de juistheid van de gegevens te betwisten, om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens, onwettigheid van de verwerking).

                 

                 

                 

                 • Recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (Franse gegevensbeschermingsautoriteit)

                 Indien u van mening bent dat het gegevensbeschermingsbeleid van de groep niet in overeenstemming is met de Europese regelgeving of dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de CNIL.

                  • Recht op humanisering (geautomatiseerde individuele beslissingen) :

                  Indien de Groep Gérard Bertrand verplicht is om volledig geautomatiseerd beslissingen over u te nemen, heeft u de mogelijkheid om een menselijke tussenkomst te vragen bij het nemen van die beslissing. Dit recht wordt u verleend buiten de contractuele vereisten om of wanneer u er niet op een geïnformeerde, expliciete en ondubbelzinnige manier afstand van hebt gedaan.

                    1. Met wie deelt de Gérard Bertrand Groep zijn gegevens?

                  De Gérard Bertrand Groep verkoopt, ruilt of verhuurt uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden.

                  De persoonlijke gegevens die over u worden verzameld, worden uitsluitend door ons bedrijf gebruikt. In het kader van onze activiteit kan de Groep Gérard Bertrand echter een beroep doen op onderaannemers die de mededeling van uw persoonlijke gegevens kunnen ontvangen. Indien dit het geval is, zorgt de Gérard Bertrand groep ervoor dat al haar onderaannemers voldoen aan de eisen die de RGPD en de jurisprudentie stellen.

                  Wij delen uw gegevens alleen met dienstverleners die nodig zijn voor het leveren van diensten van derden en voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven.

                  Onze partnerbedrijven zijn :

                   • Facebook;
                   • Google;
                   • Onze aanbieders van betaalmiddelen of betalingszekerheid; 
                   • Onze bezorgdienstverleners en transporteurs;
                   • Onze IT-dienstverleners ;
                   • Onze leveranciers van e-mailmarketing en operationele oplossingen;
                   • Onze dienstverleners zijn gespecialiseerd in het verzamelen en verwerken van klantenfeedback;
                   • Onze dienstverlener is gespecialiseerd in het beheer van verlaten manden;
                   • Onze dienstverlener maakt het mogelijk om de navigatie van de klanten op de site op video op te nemen om de geschiedenis van de anomalieën en de bugs in geval van een klacht van klanten te bewaren;
                   • Onze affiliate partners;
                   • Onze partners voor programmatische reclame;
                   • Onze partners worden gebruikt voor online virtuele ondersteuning;
                   • Onze partners voor re-targeting reclame;
                   • Sociale netwerken;
                   • Analyse-instrumenten voor verkeer en navigatie.

                    

                   Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partners die mogelijk gevestigd zijn in landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de landen van de Europese Unie (met name de Verenigde Staten). In dit geval zorgt de groep Gérard Bertrand ervoor dat deze overdrachten worden geregeld door mechanismen die passende garanties bieden.

                   Bovendien zal de Gérard Bertrand Groep uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij :

                    • U doet het verzoek of geeft toestemming voor de openbaarmaking;
                    • De Gérard Bertrand Groep is verplicht dit te doen door een overheids- of regelgevende instantie in geval van een gerechtelijke vordering, dagvaarding of ander soortgelijk overheids- of gerechtelijk verzoek, of om een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen;
                    • Deze derde treedt op als agent of partner van de Groep Gérard Bertrand bij de uitvoering van de diensten.

                     IV. cookies

                    Om uw navigatie op onze site te verbeteren, worden er door de Gérard Bertrand Groep cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet geplaatst. Een "cookie" wordt gebruikt om informatie over het surfen van uw computer op onze site te registreren (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die de groep Gérard Bertrand tijdens uw volgende bezoek zal kunnen lezen, maar zonder u rechtstreeks te kunnen identificeren. De cookies die we op onze site uitgeven staan het toe:

                     • Optimaliseer de presentatie van onze site volgens de weergavevoorkeuren van uw terminal (beeldschermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken, afhankelijk van de hardware en de kijk- of leessoftware op uw terminal;
                     • Geef de gebruiker toegang tot gereserveerde en persoonlijke gebieden op onze site, zoals zijn persoonlijke account, op basis van de informatie die hij heeft verstrekt bij het aanmaken van zijn account. De gebruiker heeft op deze manier toegang tot gepersonaliseerde inhoud die voor hem/haar is voorbehouden.
                     • Onthoud informatie met betrekking tot een formulier dat u op onze site hebt ingevuld (toegang tot uw account/voorkeuren) ;
                     • Het implementeren van veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker wordt gevraagd om na een bepaalde periode in te loggen;
                     • Personaliseer onze site en onze aanbiedingen en volgens uw voorkeuren genoteerd en/of gedeclareerd, ook vanuit uw persoonlijke account en uw behoeften;
                     • Uitwerking van commerciële statistieken, analyse- en marketinginstrumenten (inclusief classificatie, score, enz.);
                     • Bepaal tot welke cookies u toegang heeft;
                     • Analyseer uw gedrag op onze site om statistische gegevens te genereren, om reclame op onze site relevanter te maken.

                      

                      

                      

                     De cookies van onze partners zijn de volgende:

                      V.Onze verplichting om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren

                        1. De veiligheid van onze hostingservers

                      De hostingservers waarop de Gérard Bertrand groep uw gegevens verwerkt en opslaat, bevinden zich uitsluitend in de Europese Unie en voldoen aan een veiligheidsniveau dat overeenkomt met de typologie van de Europese Unie.

                      In overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming is een impactanalyse uitgevoerd op gevoelige verwerkingen om te bepalen of wij in staat zijn om de verwerking van deze gegevens in alle veiligheid uit te voeren.

                        1. Maatregelen om aan onze verplichting te voldoen

                      In het kader van haar dienstverlening hecht de Gérard Bertrand Groep het grootste belang aan de veiligheid en integriteit van de persoonlijke gegevens van haar klanten.

                      Zo, en in overeenstemming met de RGPD, verbindt de Groep Gérard Bertrand zich ertoe alle voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren en ze in het bijzonder te beschermen tegen elke toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, wijziging, verspreiding of ongeoorloofde toegang, alsook tegen elke andere vorm van ongeoorloofde verwerking of mededeling aan ongeoorloofde personen.

                      Bovendien heeft de Gérard Bertrand Groep, om ongeoorloofde toegang te voorkomen en om de juistheid en het juiste gebruik van uw gegevens te garanderen, passende digitale, fysieke en managementprocedures ingevoerd om de gegevens die via haar diensten worden verzameld, te beveiligen en te bewaren.

                      Toch kan niemand zichzelf volledig immuun achten voor kwaadwilligheid. Daarom verbindt de Groep Gérard Bertrand zich ertoe om, in geval van een inbreuk op de veiligheid die een groot risico inhoudt voor de integriteit of de vertrouwelijkheid van uw gegevens, u binnen een redelijke termijn te informeren en alle mogelijke maatregelen te nemen om de inbraak te neutraliseren en de impact ervan te minimaliseren.

                      Indien u schade ondervindt van de exploitatie van een veiligheidsgebrek door een derde partij, verbindt de Groep Gérard Bertrand zich ertoe u bij te staan zodat u uw rechten kunt doen gelden.

                      Elke persoon die gebruik maakt van een veiligheidslek in ons informatiesysteem wordt blootgesteld aan strafrechtelijke sancties en de Groep Gérard Bertrand behoudt zich het recht voor om elke maatregel te nemen, met inbegrip van het indienen van een klacht en/of het nemen van gerechtelijke stappen, om de gegevens, de rechten ervan en die van de begunstigden te beschermen en de impact ervan zoveel mogelijk te beperken.

                      VI. Wijzigingen in ons Privacybeleid

                      De Gérard Bertrand Groep behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen en te ontwikkelen, met name in toepassing van wijzigingen in de geldende wet- en regelgeving.

                      Indien de Gérard Bertrand Groep persoonlijke gegevens wenst te gebruiken op een andere manier dan bepaald in het privacybeleid dat van kracht is op het moment van de verzameling, zullen deze wijzigingen worden gepubliceerd in een nieuwe versie van dit privacybeleid.

                      Wettelijke bepalingen


                      PRESENTATIE

                      De website www.boutique.gerard-bertrand.com (hierna de "Site") wordt gepubliceerd door : SOCIETE TOURISME HOSPITALET Rechtsvorm
                      : Société en Nom Collectif
                      Aandelenkapitaal: €
                      410.000,00 RCS: NARBONNE
                      APE Code: 5510Z
                      SIRET: 382 441 897 00016

                      Btw-nummer binnen de Gemeenschap: FR03 382441897
                      Wettelijke naam van de vestiging: SOCIETE TOURISME HOSPITALET
                      Handelsnaam: STH
                      Naam van de wettelijke vertegenwoordiger: VAN DUIJN Michaël
                      Adres van de hoofdzetel:
                      Château l'Hospitalet - route de Narbonne Plage
                      11100 NARBONNE - Frankrijk
                      Contactpersoon: dpd@gerard-bertrand.com 


                      INTELLECTUEEL EIGENDOM

                      De Site en de elementen waaruit deze bestaat kunnen vertrouwelijke informatie bevatten of informatie die beschermd wordt door de wetgeving inzake intellectuele eigendom of enige andere toepasselijke wetgeving. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud het exclusieve eigendom van STH. Het is de gebruiker verboden een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen, te creëren, te assembleren, te decompileren, toe te wijzen, te sublicentiëren of over te dragen, op welke manier dan ook, van welk element van de inhoud of de site dan ook, behalve voor persoonlijk gebruik.


                      VERANTWOORDELIJKHEID

                      STH streeft ernaar de nauwkeurigheid en actualisering van de op de Site gepubliceerde informatie zo goed mogelijk te waarborgen. STH behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. STH kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid, precisie of volledigheid van de Content die beschikbaar is op de Site en nodigt de gebruiker uit om rechtstreeks contact op te nemen met STH.

                       

                      ONTWERP

                      Bedrijfsnaam: Emergence Studio

                      Hoofdkantoor: 1B rue de la petite colline

                      06250 Mougins

                      Web : http://www.emergencestudio.com/

                      E-mail: infos@emergence-studio.com


                      ONTWIKKELING & HOSTING

                      Bedrijfsnaam: Shopify

                      Hoofdkantoor: 7 allée Albert Camus
                      31700 Blagnac
                      Hosting: Google Cloud Platform

                      Voor informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens kunt u onze nieuwe Privacy Policy raadplegen.