Algemene verkoopvoorwaarden

De onderhavige verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door SPH GERARD BERTRAND, SASU met een kapitaal van 6.000.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de route de Narbonne Plage 11100 Narbonne, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Narbonne onder het nummer SIREN 382338952, hierna "SPH" genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die tot aankoop wenst over te gaan via de website van Société Tourisme Hospitalet, hierna "de Klant" genoemd.

Doel van het contract

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele bepalingen tussen SPH en de klant vast te leggen, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de commerciële site gerard-bertrand.com voor de consument wordt verricht. De aankoop van een goed, een product of een dienst via deze site houdt in dat de klant deze verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

Juridische informatie

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Drink met mate. 

Verordening nr. 59-107 van 7 januari 1959 en wet nr. 74-631 van 5 juli 1974 verbieden de verkoop en het aanbieden van alcoholische dranken aan minderjarigen en soortgelijke personen. Bijgevolg erkent u door het invullen van uw bestelformulier dat u de rechtsbevoegdheid hebt om dit contract aan te gaan.

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 is de website www.boutique.gerard-bertrand.com aangemeld bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming is de informatie die u wordt gevraagd te verstrekken essentieel voor de verwerking van uw bestelling en bestemd voor gebruik door SPH en SPH Gérard Bertrand.

U hebt het recht van toegang, wijziging, verwijdering en rectificatie van uw persoonsgegevens. Via ons kunt u voorstellen van andere bedrijven ontvangen. Indien u dergelijke aanbiedingen niet wenst te ontvangen, volstaat het ons te schrijven met vermelding van uw naam, voornaam, adres en klantnummer.

De uitoefening van dit recht moet geschieden aan :
- Per post naar :

IT-afdeling
SOCIETE TOURISME HOSPITALET
Château l'Hospitalet - route de Narbonne Plage
11100 NARBONNE - Frankrijk

- Per e-mail naar dpd@gerard-bertrand.com met een bewijs van uw identiteit.

Verantwoordelijke voor de verwerking: de heer Gérard Bertrand


SPH verzamelt persoonsgegevens betreffende de Koper en, indien van toepassing, de ontvanger van de Bestelling. De doeleinden, ontvangers, bewaartermijnen en voorwaarden waaronder SPH persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, worden uiteengezet in de AVG van de site en het PRIVACYBELEID van de site, waarin alle informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens en de rechten van de betrokkenen in verband met deze verwerking is opgenomen. 
 

Kenmerken van de te koop aangeboden artikelen

De aangeboden artikelen zijn die welke voorkomen in de catalogus die op de website boutique.gerard-bertrand.com is gepubliceerd. Deze artikelen worden voorgesteld binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Elk artikel gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door boutique-gerard-bertrand.com. De foto's van de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het voorgestelde artikel garanderen.

 

Geografisch gebied

De online verkoop van de artikelen op de site is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in Europees Frankrijk, Ierland, Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Spanje, Italië, Portugal, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Estland, Litouwen, Letland en Monaco.


Tarieven

De in de catalogus vermelde prijzen zijn inclusief BTW in euro's en inclusief de op de datum van de bestelling geldende BTW; elke wijziging van het tarief kan in de prijs van de artikelen worden doorberekend. SPH behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus staat op de dag van de bestelling de enige is die voor de klant geldt. De aangegeven prijzen zijn exclusief verwerkingskosten. De prijzen gelden alleen voor Europees Frankrijk.

Verzendkosten, douanerechten en formaliteiten vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

 

Controles

De klant plaatst een bestelling op de website https://www.gerard-bertrand.com . Om een of meer artikelen te kopen, moet hij/zij de volgende bestelprocedure volgen:
- Keuze van de artikelen en toevoeging aan het winkelmandje
- Validatie van de inhoud van het winkelmandje
- Identificatie op de website en inschrijving op het identificatieformulier waarop hij/zij alle gevraagde gegevens invult
- Keuze van de betalingswijze en aanvaarding van de AV
- Bevestiging van de betaling

De klant ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant kan op elk moment tijdens het bestelproces de details van de bestelling en de totale prijs ervan bekijken en eventuele fouten corrigeren alvorens de bestelling als uitdrukkelijke aanvaarding te bevestigen.

SPH behoudt zich de eigendom van de artikelen voor tot de volledige betaling van de bestelling, d.w.z. de inning van de prijs van de bestelling door Tourisme Hospitalet.

SPH behoudt zich het recht voor elke bestelling van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling of een klant die niet contractueel bekwaam is, te annuleren of te weigeren. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden artikelen.

SPH verbindt zich ertoe op de website ontvangen bestellingen slechts uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.


Betalingsvoorwaarden

De betaling van de aankopen gebeurt op één van de volgende manieren, naar keuze van de Klant:
- Via kredietkaart


Controle van de bestellingen
Rekening houdend met de toename van fraude in het kader van de online handel en om de betalingen veilig te laten verlopen, zal laSPH GERARD BERTRAND voor elke bestelling die door een klant op de site boutique.gerard-bertrand.com wordt geplaatst, overgaan tot een controle van de elementen van de bestelling vóór de levering.

In het kader van deze controle behoudt laSPH GERARD BERTRAND zich het recht voor om, rekening houdend met de bestemming, het bedrag, de schaarste of de aard van de bestelde producten, van de klant een identiteitsbewijs en een bewijs van woonplaats of een uittreksel Kbis voor de rechtspersonen te eisen.

In geval van uitdrukkelijke of stilzwijgende weigering van de klant om de gevraagde documenten te verstrekken of in geval van niet-conforme documenten, zalSPH GERARD BERTRAND overgaan tot de annulering van de transactie en de onmiddellijke terugbetaling op de bankrekening van de klant. De stilzwijgende weigering is het uitblijven van een antwoord van de klant binnen een termijn van 15 dagen na het verzoek om rechtvaardiging.


Verzending en levertijden

Alle bestellingen die per expresse worden geplaatst en betaald op de SPH website voor 12:00 uur van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van weekends en feestdagen) worden dezelfde dag klaargemaakt en verzonden, onder voorbehoud van validatie van de betaling.

Voorbeeld: Een expresbestelling die op vrijdag vóór 12.00 uur wordt geplaatst, wordt op vrijdag klaargemaakt en op maandag geleverd. Een spoedbestelling die op vrijdag na 12.00 uur wordt geplaatst, wordt op maandag klaargemaakt en op dinsdag geleverd. Een bestelling die op maandag na 12.00 uur wordt geplaatst, wordt op dinsdag klaargemaakt en op woensdag verzonden.


SPH verbindt zich ertoe de door de klant geplaatste bestellingen binnen de gestelde termijnen te leveren. Indien de genoemde artikelen niet zijn geleverd binnen 7 dagen na de in de bestelling vermelde leveringsdatum en indien deze vertraging niet te wijten is aan overmacht, kan de Klant de verkoop ontbinden door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar het volgende adres SPH GERARD BERTRAND E COMMERCE Château l'Hospitalet - route de Narbonne Plage
11100 NARBONNE - Frankrijk. De door de Klant betaalde bedragen zullen dan volledig worden terugbetaald.

De indicatieve leveringstermijn voor Franse klanten is als volgt: 2 tot 5 werkdagen

De klant beschikt over een termijn van 30 werkdagen vanaf de datum van verzending van de bestelling om de niet-ontvangst te melden en om annulering van de verkoop en terugbetaling van de artikelen te vragen. Na deze termijn wordt geen enkele annulering van de verkoop aanvaard.
De klant is verplicht de goede staat van de geleverde artikelen te controleren. Elke geconstateerde onregelmatigheid (vermist artikel, beschadigd pakket, gebroken artikel, enz.) moet binnen 3 dagen na ontvangst aan SPH worden gemeld.

Omstandigheden buiten onze controle
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, fouten of niet-levering van een zending als wordt vastgesteld dat er sprake is van omstandigheden buiten onze controle. Omstandigheden buiten onze controle" betekent in het bijzonder
- toevallige gebeurtenissen of overmacht, met name: aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, oorlogen, ongelukken op de weg, per spoor of in de lucht, embargo's, enz.
- alle gebreken of bijzonderheden in verband met de aard van de zending, zelfs indien zij ons bekend waren op het ogenblik van onze aanvaarding,
- elke handeling, tekortkoming of nalatigheid van een derde, bijvoorbeeld: de ontvanger, elke belanghebbende derde, elk personeelslid van de douane of van een andere administratie, de postdiensten, elke vervoerder of elke andere derde aan wie de zending door onze vervoerder zou worden toevertrouwd om gebieden te bedienen die niet rechtstreeks door hem worden bediend, zelfs indien de afzender niet zou hebben gevraagd of op de hoogte zou zijn gebracht van het beroep op een derde.

Gevolgschade

SOCIETE TOURISME HOSPITALET is slechts verantwoordelijk voor de terugbetaling van de leveringsdienst onder het hierboven vermelde voorbehoud (Vertraging in de levering) en in geen geval voor enige indirecte schade die de klant zou kunnen claimen. Onder deze indirecte schade en verliezen wordt verstaan elk verlies van inkomsten, winst, rente of markten en elk verlies dat verband houdt met de onmogelijkheid de zending geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

Breuk tijdens verzending

Indien een pakket beschadigd bij de ontvanger aankomt (gebroken fles(sen)), moet de ontvanger het pakket weigeren. De vervoerder zal SPH informeren. Na ontvangst van deze informatie verbindt SPH zich ertoe onmiddellijk een identiek pakket opnieuw te verzenden naar de ontvanger. In geen geval kan de klant de terugbetaling van het product en de leveringskosten eisen.


Herroepingstermijn: ruilen of retourneren

Klanten, niet-professionele personen, hebben een afkoelingsperiode van veertien dagen vanaf de datum van levering van hun bestelling om het product zonder boete en zonder retourkosten naar SPH terug te sturen voor omruiling of terugbetaling.
De retourkosten worden aangeboden door SPH. De Klant zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop hij zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, volledig worden terugbetaald.

Voorwaarden voor ruil en teruggave voor terugbetaling
De geretourneerde artikelen moeten intact, ongeopend en in perfecte staat zijn. Ze moeten in een zodanige staat worden teruggebracht dat ze opnieuw kunnen worden verkocht.

De Klant moet de goederen terugsturen via Chronopost.

Als de klant de artikelen op een andere manier zou retourneren en dus retourkosten zou moeten maken, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling of omruiling door SPH.

De Klant moet het bewijs van de afgifte van het pakket bewaren bij de dienstverlener die verantwoordelijk is voor de terugzending. Zonder dit bewijs kan bij verlies van het pakket geen omwisseling of terugbetaling plaatsvinden.


Verantwoordelijkheid

SPH is niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering van het contract, in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product, in geval van overmacht en in het bijzonder in geval van gehele of gedeeltelijke staking, overstroming, brand of andere natuurrampen en in het algemeen in geval van elke gebeurtenis die een goede uitvoering van de bestelling verhindert.


Elektronische handtekening

De "OK" in verband met de procedure voor authentificatie en onloochenbaarheid en de bescherming van het geheel van de berichten vormen een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening heeft tussen de partijen de waarde van een handgeschreven handtekening.

Bewijsmateriaal

De computerregisters, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van SPH worden bewaard, gelden als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

Minnelijke schikking van geschillen

Op deze algemene verkoopsvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden nodigen wij u uit om een minnelijke oplossing te zoeken door vooraf contact op te nemen met SPH. 

Ondertekend bewijs van aflevering

Wij verbinden ons ertoe gratis telefonisch informatie te verstrekken over de plaats van levering. U kunt een door de ontvanger van uw bestelling ondertekend leveringsbewijs raadplegen en afdrukken op de website van onze vervoerder: https://www.tnt.com. 

 

Verzendkosten & beleid

In afwachting van de regeling van de handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk worden de zendingen naar Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland opgeschort.

Frankrijk & Monaco

Aantal flessen

Mondial Relay (5-7 dagen)

TNT (Express 24-48h)

1

4.70€

5.50€

2-3

6.10€

7.50€

4-6

8.35€

9.50€

7-9

16€

10.50€

10-12

16€

Vanaf 10 flessen wordt expresslevering aangeboden

13-18

24€

 

19-24

32€

 

25-30

38€

 

31-34

42€

 

>34

100€

 

 

Duitsland

Aantal flessen

DHL (Express 24-48h)

1-6

25€

6-12

40€

12-18

55€

18-24

70€

24-30

85€

>30

100€

Vanaf 375€, levering is gratis

 

Oostenrijk

Aantal flessen

DHL (Express 24-48h)

1-6

25€

6-12

40€

12-18

60€

18-24

80€

24-30

100€

>30

105€

Vanaf 375€, levering is gratis

 

België & Luxemburg

Aantal flessen

DHL (Express 24-48h)

1-6

25€

6-12

40€

12-18

55€

18-24

67€

24-30

80€

>30

90€

Vanaf 375€, levering is gratis

 

Spanje

Aantal flessen

DHL (Express 24-48h)

1-6

25€

6-12

40€

12-18

55€

18-24

70€

24-30

80€

>30

50€

Vanaf 375€, levering is gratis

 

Italië

Aantal flessen

DHL (Express 24-48h)

1-6

25€

6-12

45€

12-18

65€

18-24

80€

24-30

95€

>30

105€

Vanaf 375€, levering is gratis

  

Nederland

Aantal flessen

DHL (Express 24-48h)

1-6

25€

6-12

40€

12-18

60€

18-24

80€

24-30

100€

>30

70€

Vanaf 375€, levering is gratis

 

Portugal

Aantal flessen

DHL (Express 24-48h)

1-6

35€

6-12

64€

12-18

93€

18-24

122€

24-30

151€

>30

180€

Vanaf 375€, levering is gratis

 

Europa: Tsjechië, Hongarije, Ierland, Slowakije, Slovenië, Griekenland, Letland, Litouwen en Estland.

Aantal flessen

DHL (Express 24-48h)

1-6

30€

6-12

60€

12-18

90€

18-24

120€

24-30

150€

>30

175€

Vanaf 375€, levering is gratis

 

Verzending en levertijden

Alle bestellingen die per expresse worden geplaatst en betaald op de SPH website voor 12.00 uur van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van weekends en feestdagen) worden dezelfde dag klaargemaakt en verzonden, onder voorbehoud van validatie van de betaling.

Voorbeeld: Een expresbestelling die op vrijdag vóór 12.00 uur wordt geplaatst, wordt op vrijdag klaargemaakt en op maandag geleverd. Een spoedbestelling die op vrijdag na 12.00 uur wordt geplaatst, wordt op maandag klaargemaakt en op dinsdag geleverd. Een bestelling die op maandag na 12.00 uur wordt geplaatst, wordt op dinsdag klaargemaakt en op woensdag verzonden.

SPH verbindt zich ertoe de door de klant geplaatste bestellingen binnen de gestelde termijnen te leveren. Indien genoemde artikelen niet zijn geleverd binnen 7 dagen na de in de bestelling vermelde leveringsdatum, en indien deze vertraging niet te wijten is aan overmacht, kan de Klant de verkoop ontbinden door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar het volgende adres: SPH GERARD BERTRAND Château l'Hospitalet - route de Narbonne Plage
11100 NARBONNE - Frankrijk. De door de Klant betaalde bedragen zullen dan volledig worden terugbetaald.

De indicatieve levertijd voor Franse klanten is als volgt: 2 tot 5 werkdagen.

De indicatieve levertijd voor klanten buiten Frankrijk is als volgt: 4 tot 8 werkdagen

De klant beschikt over een termijn van 30 werkdagen vanaf de datum van verzending van de bestelling om de niet-ontvangst te melden en om annulering van de verkoop en terugbetaling van de artikelen te vragen. Na deze termijn wordt geen enkele annulering van de verkoop aanvaard.
De klant is verplicht de goede staat van de geleverde artikelen te controleren. Elke geconstateerde onregelmatigheid (vermist artikel, beschadigd pakket, gebroken artikel, enz.) moet binnen 3 dagen na ontvangst aan SPH worden gemeld.

Omstandigheden buiten onze macht
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade, fouten of niet-levering van een zending wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van omstandigheden buiten onze macht. Omstandigheden buiten onze controle" betekent in het bijzonder
- Overmacht, waaronder aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, oorlogen, ongelukken op de weg, per spoor of in de lucht, embargo's enz.
- alle gebreken of bijzonderheden in verband met de aard van de zending, zelfs indien zij ons bekend waren op het ogenblik van onze aanvaarding,
- elke handeling, tekortkoming of nalatigheid van een derde, bijvoorbeeld: de ontvanger, een belanghebbende derde, een medewerker van de douane of een andere administratie, de postdiensten, een vervoerder of een andere derde aan wie de zending door onze vervoerder zou worden toevertrouwd om gebieden te bedienen die niet rechtstreeks door hemzelf worden bediend, zelfs indien de afzender niet om de inschakeling van een derde had verzocht of daarvan op de hoogte was gesteld.

Gevolgschade

SOCIETE TOURISME HOSPITALET is slechts verantwoordelijk voor de terugbetaling van de leveringsdienst onder het hierboven vermelde voorbehoud (Vertraging in de levering) en in geen geval voor enige indirecte schade die de klant zou kunnen claimen. Onder deze indirecte schade en verliezen wordt verstaan elk verlies van inkomsten, winst, rente of markten en elk verlies dat verband houdt met de onmogelijkheid de zending geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

Breuk tijdens verzending

Indien een pakket beschadigd bij de ontvanger aankomt (gebroken fles(sen)), moet de ontvanger het pakket weigeren. De vervoerder zal SPH informeren. Na ontvangst van deze informatie verbindt SPH zich ertoe onmiddellijk een identiek pakket opnieuw te verzenden naar de ontvanger. In geen geval kan de klant de terugbetaling van het product en de leveringskosten eisen.

Herroepingstermijn: ruilen of retourneren

Klanten, niet-professionele personen, hebben een afkoelingsperiode van veertien dagen vanaf de datum van levering van hun bestelling om het product zonder boete en zonder retourkosten naar SPH terug te sturen voor omruiling of terugbetaling.
De retourkosten worden aangeboden door SPH. De Klant zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop hij zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, volledig worden terugbetaald.

Privacybeleid

I. Doelstellingen van ons privacybeleid

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn voor de Groep Gérard Bertrand van het grootste belang. Wij stellen deze ter beschikking zodat u over duidelijke en transparante informatie beschikt over de verwerkingen die in het kader van de op onze site aangeboden diensten worden uitgevoerd. Wij zorgen er voortdurend voor dat onze technische en organisatorische maatregelen uw rechten inzake gegevensbescherming respecteren.

Hiertoe voldoen wij aan de geldende regelgeving en in het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "GDPR"), die op 25 mei 2018 in werking is getreden en die de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens aanvult.

Hieronder vindt u onze regels betreffende het beheer, de verwerking en de opslag van persoonsgegevens die in verband met onze diensten worden verstrekt.

II. toepassingsgebied

   1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 1, van de GDPR betreffen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon door samenvoeging van verschillende gegevens (identiteitsgegevens, locatiegegevens, religieuze opvattingen, surfgeschiedenis, enz.

U wordt geïdentificeerd wanneer u informatie verstrekt zoals uw achternaam en voornaam. Zonder deze informatie kunt u worden geïdentificeerd wanneer u :

 • Een identificatiecode (bv. gebruikersnaam, IP-adres)
 • Uw contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer)
 • Een identificatienummer (voorbeeld: contactformuliernummer)

 

   1. Wat is een behandeling?

Een verwerking van persoonsgegevens is in de zin van artikel 4, lid 2, van de GDPR elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals :

 • Collectie
 • Opslag
 • Registratie
 • Transmissie
 • ...

Elke actie met betrekking tot uw persoonsgegevens vormt een verwerking van die gegevens.

De voor de verwerking verantwoordelijke is, in de zin van artikel 4 van de GDPR, de persoon die alleen of gezamenlijk de doeleinden van elke verwerking en de middelen voor de verwerking vaststelt.

   1. Hoe verzamelen we uw toestemming?

Door u in te schrijven voor onze diensten en/of een contactformulier op onze website in te vullen https://www.cote-des-roses.vingaat u ermee akkoord dat wij de verstrekte persoonsgegevens kunnen verzamelen, verwerken, opslaan en/of gebruiken in overeenstemming met de hieronder uiteengezette regels.

Als u ons uw toestemming geeft, behoudt u ook uw recht op toegang en communicatie, rectificatie, overdraagbaarheid en het recht om uw persoonsgegevens te wissen of te "vergeten". Deze rechten worden uiteengezet in het gedeelte "uw rechten" van ons privacybeleid.

III. verwerking van uw persoonsgegevens

   1. Waarom moet de groep uw gegevens verzamelen?

Het voornaamste doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens is u een adequate, optimale, efficiënte en legale dienstverlening te bieden. Daartoe zijn de gegevens die de Gérard Bertrand Groep verzamelt noodzakelijk om de volgende doeleinden te kunnen verwezenlijken:

 • Beheer van klantrelaties en productbestellingen :
  • Om verrichtingen uit te voeren in verband met onze commerciële relatie, d.w.z. bestellingen, vervoer, levering, betaling, facturering, boekhouding, controle van de klantenrelaties zoals tevredenheidsonderzoeken, klachtenbeheer en klantenservice, enz.

 

 • Beheer van marketingacties en commerciële prospectie :
  • U aanbiedingen van de groep Gérard Bertrand voorstellen volgens uw keuzes;
  • Om onze site en onze aanbiedingen te personaliseren op basis van uw waargenomen en/of aangegeven voorkeuren, inclusief van uw persoonlijke account en uw behoeften;
  • Om onze communicatie aan u te personaliseren, met name door middel van informatieve e-mails, volgens uw waargenomen en/of aangegeven voorkeuren, uw behoeften en uw keuzes;
  • Uitvoeren van commerciële aanbestedingen;
  • Ontwikkeling van commerciële statistieken, analyses en marketinginstrumenten (bv. classificatie, scoring, enz.);
  • Organiseren van wedstrijden, loterijen of andere promotieactiviteiten, met uitzondering van onlinegokken, mits goedgekeurd door de regelgevende autoriteit voor onlinegokken.

 

 • Beheer van verzoeken tot uitoefening van rechten en klachten van bezoekers, prospects en klanten:
  • Het beheren van verzoeken om de uitoefening van de volgende rechten;
  • Beheer van mogelijke claims en/of geschillen;
  • Om uw opmerkingen en klantbeoordelingen op de website en/of webpagina's die wij publiceren en hosten op sociale netwerken te beheren.

De Groep Gérard Bertrand verbindt zich ertoe uw gegevens te verwerken met inachtneming van de hierboven vermelde doeleinden en voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.

In overeenstemming met het beginsel van minimalisering van de verzamelde gegevens en zoals bepaald door de RGPD, verbindt de Gérard Bertrand Groep zich ertoe ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens adequaat, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot deze doeleinden.

   1. Welke gegevens worden door de groep verzameld?

Wanneer u onze site bezoekt en/of bestellingen plaatst, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. De Gérard Bertrand Groep verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens over u:

 • De gegevens die u ons rechtstreeks verstrekt, met name uw identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum) en uw contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Gegevens met betrekking tot de opvolging van uw commerciële relatie met onze groep: bestelde producten, hoeveelheid, bedrag, periodiciteit, leverings- en/of facturatieadres(sen), telefoonnummer, digicode alsook alle andere relevante informatie over de levering (volgnummer, status van de verzending, enz.), aankoopgeschiedenis, terugzending van producten, correspondentie en/of telefonische uitwisselingen met u en onze dienst na verkoop, uitwisselingen en opmerkingen van klanten, verantwoordelijke voor de klantenrelaties, enz;
 • De gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van acties inzake klantenbinding, klantenwerving en promotie, het organiseren en verwerken van wedstrijden, loterijen en alle promotionele acties, zoals de datum van deelname, de antwoorden op wedstrijden, de aard van de aangeboden prijzen, alsmede gegevens over uw bijdragen (bijvoorbeeld meningen over de producten in kwestie).

Wanneer u op een andere manier met de Gérard Bertrand Groep communiceert, gebeurt de mededeling van uw gegevens in het algemeen op vrijwillige basis.

De Gérard Bertrand Groep verzamelt automatisch bepaalde informatie over u wanneer u de website bezoekt, met name informatie over uw navigatie(zie "IV - Cookies").

De Groep Gérard Bertrand verbindt zich ertoe erop toe te zien dat deze gegevens op billijke, wettige en transparante wijze worden verkregen en verwerkt.

   1. Wie verzamelt persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verzameld door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Binnen de groep Gérard Bertrand is het Gérard Bertrand, Château l'Hospitalet - Route de Narbonne-Plage - 11100 Narbonne - dpd@gerard-bertrand.com

 

   1. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Gérard Bertrand Group verzamelt uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in punt 1 van dit privacybeleid. De Gérard Bertrand Groep verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is gebaseerd op een van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene: De Gérard Bertrand Groep is gemachtigd om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven;
 • Uitvoering van de contractuele relatie met de Gérard Bertrand Groep: uw gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarop u hebt ingetekend of waarop u wilt intekenen.

Op deze contractuele rechtsgrondslag zal elke weigering om uw persoonsgegevens te verstrekken het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst verhinderen;

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting: uw gegevens zijn nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de boekhoudregels die van toepassing zijn op het beheer van klantenrekeningen;
 • Gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking: De Groep Gérard Bertrand kan uw persoonsgegevens verwerken om zijn legitieme belangen te behartigen;
 • De uitvoering van een publieke taak ;
 • Bescherming van de vitale belangen van de betrokkene.

 

   1. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De Groep Gérard Bertrand verzamelt uw persoonsgegevens om zijn contractuele verplichtingen na te komen. Wij slaan deze gegevens op in actieve databanken, bestanden of andere soorten documenten die de beginselen en goede praktijken van gegevensbewaring respecteren zolang u onze diensten gebruikt.

De Gérard Bertrand Groep bewaart uw gegevens alleen gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, voor de uitvoering van de contractuele relatie of om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

Zodra de termijn is overschreden, worden de gegevens gearchiveerd, gewist of anoniem gemaakt, met inachtneming van de door de wettelijke autoriteiten vastgestelde bewaartermijnen.

Hieronder vindt u een overzichtstabel van de bewaartermijnen die wij hanteren voor uw persoonsgegevens:

 

 

 

 

 

 

Doel van de verwerking

Houdbaarheid

Referentietekst

Contract of overeenkomst gesloten in het kader van een commerciële relatie

5 jaar.

Artikel L.110-4 van het Wetboek van Koophandel

 

Bankdocumenten (bankafschrift, chequestrook, enz.)

5 jaar.

Artikel L.110-4 van het Wetboek van Koophandel

Elektronisch afgesloten contracten vanaf €120

10 jaar (vanaf levering/bediening)

Artikel L.134-2 van de consumentenwet

Commerciële correspondentie: Bestelformulier, leveringsformulier, ontvangstformulier

10 jaar.

Artikel L.123-22 van het Wetboek van Koophandel

Facturen van klanten en/of leveranciers

10 jaar (vanaf het einde van het boekjaar)

Artikel L.123-22 van het Wetboek van Koophandel

Beheer van bestellingen, leveringen, facturering en klantenrekeningen

10 jaar.

Artikel L.123-22 van het Wetboek van Koophandel

Beheer van het klantenbestand na een commerciële relatie voor prospectieve doeleinden

Klantgegevens worden bewaard voor de duur van de commerciële relatie. Zij mogen echter gedurende maximaal drie jaar na het einde van de commerciële relatie worden bewaard voor commerciële prospectiedoeleinden.

Vereenvoudigde norm nr. 48

Aanleg en beheer van een prospectiebestand

3 jaar vanaf de datum van verzameling door de verantwoordelijke voor de verwerking of het laatste contact met de prospect

Vereenvoudigde norm nr. 48

Een nieuwsbrief beheren

Totdat de betrokkene zich uitschrijft

Artikel 6-5° van de gewijzigde wet nr. 78-17

Opslag van kredietkaartnummers

De creditcardgegevens worden gewist zodra de betaling is verricht.

Wij kunnen ze echter tussentijds bewaren als bewijs in geval van een eventueel geschil over de transactie. In voorkomend geval worden de gegevens maximaal 13 maanden bewaard, te verlengen tot 15 maanden om rekening te houden met het eventuele gebruik van een kaart met uitgestelde debitering.

Besluit nr. 03-034 van 19 juni 2003 houdende aanneming van een aanbeveling betreffende de opslag en het gebruik van bankkaartnummers in de sector verkoop op afstand.

 

Artikel L.133-24 van het Monetair en Financieel Wetboek

 

   1. Welke rechten heb je en hoe kun je die uitoefenen?

Een persoon die betrokken is bij een verwerking van zijn/haar persoonsgegevens krijgt rechten:

 • Recht op informatie :

De Gérard Bertrand Groep is verplicht u bepaalde informatie te verstrekken als u daarom vraagt (bijvoorbeeld de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking, het doel, enz.)

De Groep Gérard Bertrand verbindt zich ertoe u deze informatie op een duidelijke en nauwkeurige manier te verstrekken.

 • Recht op toegang tot en mededeling van alle gegevens die haar betreffen:

U kunt de Gérard Bertrand Groep verzoeken om toegang tot uw gegevens en om een kopie ervan wanneer deze worden verwerkt.

 • Recht op correctie :

U kunt van de Gérard Bertrand Groep de rectificatie van uw gegevens verkrijgen indien deze onjuist of onnauwkeurig zijn. De Gérard Bertrand Groep kan u vragen zich te identificeren wanneer het verzoek betrekking heeft op zogenaamde "gevoelige" gegevens.

 • Recht om vergeten te worden

U kunt de Gérard Bertrand Groep vragen om alle gegevens die zij over u bezit te wissen, binnen de grenzen van de gegevens die zij nodig heeft om haar contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

 • Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen verwerking wanneer u zich in een bepaalde situatie bevindt. Een motivering is noodzakelijk, behalve voor verzoeken in verband met commerciële prospectie.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt bij de Gérard Bertrand Groep alle gegevens die op u betrekking hebben in een machinaal leesbaar formaat opvragen of de Gérard Bertrand Groep verzoeken deze aan een andere organisatie door te geven.

 • Recht op beperking van de verwerking

U kunt de Gérard Bertrand Groep vragen uw gegevens te bewaren zonder ze te gebruiken. Uw gegevens worden dus tijdelijk bevroren als u tegelijkertijd een ander recht uitoefent (bijvoorbeeld betwisting van de juistheid van de gegevens, bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens, onrechtmatige verwerking).

 

 

 

 • Recht om een klacht in te dienen bij de CNIL

Als u van mening bent dat het beleid van de groep inzake gegevensbescherming niet in overeenstemming is met de Europese regelgeving of dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de CNIL.

 • Recht op humanisering (geautomatiseerde individuele besluiten) :

Als Gérard Bertrand Group volledig geautomatiseerde besluiten over u neemt, hebt u het recht om menselijke tussenkomst in het besluitvormingsproces te vragen. Dit recht wordt u verleend buiten contractuele verplichtingen om of wanneer u er niet op geïnformeerde, expliciete en ondubbelzinnige wijze afstand van heeft gedaan.

   1. Met wie deelt de Gérard Bertrand Groep zijn gegevens?

In geen geval verkoopt, verhandelt of verhuurt de Gérard Bertrand Groep uw persoonsgegevens aan derden.

De over u verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend door ons bedrijf gebruikt. In het kader van onze activiteiten kan de Gérard Bertrand Groep echter een beroep doen op onderaannemers die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen. In voorkomend geval ziet de Gérard Bertrand Groep erop toe dat al haar onderaannemers de vereisten van de RGPD en de jurisprudentie naleven.

Wij delen uw informatie alleen met die dienstverleners die nodig zijn om diensten van derden te verlenen en voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven.

Onze partnerbedrijven zijn :

 • Facebook ;
 • Google;
 • Onze aanbieders van betaalmiddelen of beveiliging van betalingen ; 
 • Onze bezorgers en transporteurs;
 • Onze IT dienstverleners ;
 • Onze marketing en operationele e-mailing oplossing;
 • Onze dienstverleners zijn gespecialiseerd in het verzamelen en verwerken van klantenbeoordelingen;
 • Onze dienstverlener is gespecialiseerd in het beheer van achtergelaten manden;
 • Onze dienstverlener staat ons toe de navigatie van de klanten op de site op video op te nemen om de geschiedenis van de anomalieën en de bugs te bewaren in geval van klachten van klanten;
 • Onze aangesloten partners;
 • Onze partners voor programmatisch adverteren ;
 • Onze partners gebruikt voor online virtuele bijstand;
 • Onze reclame re-targeting partners;
 • Sociale netwerken ;
 • Hulpmiddelen voor verkeers- en navigatieanalyse.

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partners die gevestigd kunnen zijn in landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de landen van de Europese Unie (met name de Verenigde Staten). In dat geval zorgt de Groep Gérard Bertrand ervoor dat deze overdrachten worden geregeld door mechanismen die passende garanties bieden.

Bovendien zal de Gérard Bertrand Groep uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij :

 • U doet het verzoek of geeft toestemming om de informatie vrij te geven;
 • De Gérard Bertrand Groep wordt hiertoe gedwongen door een overheidsinstantie of regelgevende instantie in geval van een gerechtelijk verzoek, een dagvaarding of een ander soortgelijk verzoek van de overheid of de rechter, of om een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen;
 • Deze derde treedt op als agent of partner van de Gérard Bertrand Group bij de uitvoering van de diensten.

 IV. koekjes

Om het surfen op onze site te verbeteren, plaatst de Gérard Bertrand Groep cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Een "cookie" registreert informatie over het surfgedrag van uw computer op onze site (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van raadpleging, enz.) die de Gérard Bertrand Groep bij uw volgende bezoek kan lezen zonder u rechtstreeks te kunnen identificeren. De cookies die wij op onze site uitgeven stellen ons in staat om:

 • Om de presentatie van onze site te optimaliseren volgens de weergavevoorkeuren van uw terminal (schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken, afhankelijk van de gebruikte hardware en software voor het weergeven of lezen op uw terminal;
 • Om de gebruiker toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke ruimtes op onze site, zoals zijn persoonlijke account, op basis van de informatie die hij heeft verstrekt bij het aanmaken van zijn account. Dit geeft de gebruiker toegang tot gepersonaliseerde inhoud die voor hem/haar gereserveerd is.
 • Om informatie op te slaan met betrekking tot een formulier dat u op onze site hebt ingevuld (toegang tot uw account/voorkeuren);
 • Het treffen van beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker wordt gevraagd om na een bepaalde tijd in te loggen;
 • Om onze site en onze aanbiedingen te personaliseren op basis van uw waargenomen en/of aangegeven voorkeuren, inclusief van uw persoonlijke account en uw behoeften;
 • Ontwikkeling van commerciële statistieken, analyse- en marketinginstrumenten (inclusief classificatie, scoring, enz.);
 • Ga na tot welke cookies u toegang hebt verleend;
 • Om uw gedrag op onze site te analyseren om statistische gegevens te genereren, om reclame op onze site relevanter te maken.

 

 

 

De cookies van onze partners zijn de volgende:

V.Onze inzet voor de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

   1. De veiligheid van onze hosting servers

De hostingservers waarop de Gérard Bertrand Groep uw gegevens verwerkt en opslaat, bevinden zich uitsluitend in de Europese Unie en voldoen aan de veiligheidsnormen die voor het soort gegevens vereist zijn.

In overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming is een effectbeoordeling uitgevoerd op gevoelige verwerking om te bepalen of wij deze gegevens veilig kunnen verwerken.

   1. Maatregelen om onze verbintenis na te komen

In het kader van zijn diensten hecht de Groep Gérard Bertrand het grootste belang aan de beveiliging en de integriteit van de persoonsgegevens van zijn klanten.

Zo verbindt de Gérard Bertrand Groep zich ertoe, in overeenstemming met de RGPD, alle voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren en ze met name te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, toevallig verlies, wijziging, verspreiding of ongeoorloofde toegang, alsook tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking of mededeling aan onbevoegden.

Bovendien heeft Gérard Bertrand Group, om ongeoorloofde toegang te voorkomen en de juistheid en het juiste gebruik van uw gegevens te garanderen, passende digitale, fysieke en beheersprocedures ingevoerd om de via zijn diensten verzamelde gegevens te beschermen en te bewaren.

Toch kan niemand zich volledig veilig achten voor kwaadwillenden. Daarom verbindt de Gérard Bertrand Groep zich ertoe u, in geval van een inbreuk op de beveiliging die een groot risico inhoudt voor de integriteit of de vertrouwelijkheid van uw gegevens, binnen een redelijke termijn te informeren en alle mogelijke maatregelen te nemen om de inbraak te neutraliseren en de gevolgen ervan tot een minimum te beperken.

Indien u schade lijdt door de exploitatie van een veiligheidslek door een derde, verbindt de Groep Gérard Bertrand zich ertoe u bijstand te verlenen zodat u uw rechten kunt doen gelden.

Elke persoon die misbruik maakt van een inbreuk op de beveiliging van ons informatiesysteem is strafbaar en de Gérard Bertrand Groep behoudt zich het recht voor alle maatregelen te nemen, met inbegrip van het indienen van een klacht en/of het ondernemen van gerechtelijke stappen, teneinde de gegevens, haar rechten en die van haar begunstigden te beschermen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

VI. Wijzigingen in ons privacybeleid

De Gérard Bertrand Groep behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen en aan te passen, met name in overeenstemming met wijzigingen in de geldende wet- en regelgeving.

Indien Gérard Bertrand Group persoonlijke gegevens wenst te gebruiken op een andere manier dan vermeld in het privacybeleid dat van kracht was op het moment van verzamelen, zullen dergelijke wijzigingen worden gepubliceerd in een nieuwe versie van dit privacybeleid.

Wettelijke kennisgeving


PRESENTATIE

De website gerard-bertrand.com (hierna de "Site") wordt gepubliceerd door : SPH GERARD BERTRAND
Rechtsvorm: SASU
Maatschappelijk kapitaal: € 6.000.000,00
RCS: NARBONNE
APE code: 5510Z
SIRET: 38233895200015

Intracommunautair BTW-nummer: FR16382338952
Juridische naam van de instelling: SPH GERARD BERTRAND
Commerciële naam: SPH
Naam van de wettelijke vertegenwoordiger: VAN DUIJN Michaël
Adres van de maatschappelijke zetel:
Route de Narbonne Plage
11100 NARBONNE - Frankrijk
Contact e-mail: dpd@gerard-bertrand.com 


INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Site en zijn onderdelen kunnen vertrouwelijke informatie of informatie beschermd door intellectuele eigendom of andere toepasselijke wetten bevatten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud het exclusieve eigendom van SPH. U mag niets van de Inhoud of de Site kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van maken, assembleren, decompileren, toewijzen, in sublicentie geven of overdragen, behalve voor uw eigen persoonlijk gebruik.


VERANTWOORDELIJKHEID

SPH stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op de Website gepubliceerde informatie juist en actueel is. SPH behoudt zich het recht voor de Inhoud van de Website te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen. SPH kan echter de nauwkeurigheid, precisie of volledigheid van de op de website beschikbare inhoud niet garanderen en nodigt de gebruiker uit rechtstreeks contact op te nemen met SPH.

 

ONTWERP

Bedrijfsnaam: Emergence Studio

Hoofdkantoor : 1B rue de la petite colline

06250 Mougins

Web: http: //www.emergencestudio.com/ 

E-mail : infos@emergence-studio.com


ONTWIKKELING & HOSTING

Bedrijfsnaam: Shopify

Hoofdkantoor: 7 allée Albert Camus
31700 Blagnac
Host: Google Cloud Platform

Voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, zie ons nieuwe privacybeleid.